สินธุพันธุ์จ. and สุหลงซ. (2018) “บทบรรณาธิการ”, ASIA PARIDARSANA, 39(2), pp. 4-5. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227908 (Accessed: 1April2020).