[1]
อารีย์ ม., “ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์”, JAR, vol. 40, no. 1, pp. 65–100, Jun. 2019.