อารีย์ ม. “ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์”. ASIA PARIDARSANA, vol. 40, no. 1, June 2019, pp. 65-100, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378.