สินธุพันธุ์จ., and สุหลงซ. “บทบรรณาธิการ”. ASIA PARIDARSANA, Vol. 39, no. 2, Dec. 2018, pp. 4-5, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227908.