อารีย์ มาโนชญ์. “ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์”. ASIA PARIDARSANA 40, no. 1 (June 17, 2019): 65–100. Accessed May 23, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378.