สินธุพันธุ์จิรยุทธ์, and สุหลงซารีฮาน. “บทบรรณาธิการ”. ASIA PARIDARSANA 39, no. 2 (December 18, 2018): 4-5. Accessed April 2, 2020. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227908.