1.
อารีย์ ม. ความสัมพันธ์ตุรกี-จีน : จากปัญหาอุยกูร์ถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์บนทางสายไหมใหม่และความเกี่ยวพันเชิงสร้างสรรค์. JAR [Internet]. 2019 Jun. 17 [cited 2024 May 30];40(1):65-100. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/208378