1.
สินธุพันธุ์จ, สุหลงซ. บทบรรณาธิการ. JAR [Internet]. 2018Dec.18 [cited 2020Mar.31];39(2):4-. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227908