https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/issue/feed ASIA PARIDARSANA 2021-12-23T14:49:08+07:00 Jirayudh Sinthuphan ias@chula.ac.th Open Journal Systems <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง</p> <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>เผยแพร่ใน 2 รูปแบบ <strong>รูปแบบที่ 1 การตีพิมพ์</strong> เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2522 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2522) ออกเผยแพร่ราย 3 เดือน และในปี พ.ศ. 2545 – ปีปัจจุบันออกเผยแพร่ราย 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม) และอาจมีฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 ฉบับ <strong>รูปแบบที่ 2 ระบบออนไลน์</strong> เผยแพร่บทความในระบบ ThaiJo2.0 (www.tci.thaijo.org) เริ่มในปี พ.ศ. 2560 ฉบับปีที่ 38 โดยตีพิมพ์บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียศึกษาในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม และมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>ยินดีพิจารณาบทความวิจัย (research article) บทความทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทัศน์ (review article) และบทปริทัศน์หนังสือ (book review) ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาข้างต้น สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี บทความที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการประเมินแบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน&nbsp;</p> <p>บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ใน <strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>&nbsp;เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนบทความเท่านั้น ผู้พิมพ์และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความแต่อย่างใด</p> <p><strong>ลิขสิทธิ์วารสารและบทความเป็นของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</strong></p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/251475 บทปริทัศน์หนังสือ เรื่อง บัณฑิตกับนักบุญ 2021-12-23T14:38:43+07:00 Luxsnai Songsiengchai Luxsnai.s@chula.ac.th 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/253515 Introduction 2021-12-23T14:49:08+07:00 จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ Jirayudh.S@chula.ac.th <p>พลวัตและความเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วพริบตาจากปัจจัยกระทบไม่กี่ปัจจัยที่ แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป สั่งสมกำลังเรื่อยมาตามกระแสแห่งกาลเวลา บทความในวารสารเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้มีแก่นสาระที่ร่วมกันคือเป็นการนำผู้อ่านเดินย้อนเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลงทบทวนปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพลวัตรของสังคมที่นำมาสู่ภาพปัจจุบัน</p> <p><strong>ภาษากับการเมือง</strong><strong>: </strong><strong>กรณีศึกษาภาษาปัญจาบ</strong> โดย ซิมมี่ อุปรา ชี้ให้เราเห็นถึงอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางภาษาที่เริ่มจากการเป็นภาษาท้องถิ่นของชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม เปลี่ยนผ่านไปสู่สถานะใหม่ไปตามบริบททางสังคมและการเมืองในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>ถัดมา ปิยณัฐ สร้อยคำ ได้เสนอแนวทางใหม่ในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศอินเดียผ่านการท่องเที่ยวในบทความเรื่อง <strong>การท่องเที่ยวเชิงโลกาเทศาภิวัตน์ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงคงคา</strong> แนวคิดเรื่อง “โลกาเทศาภิวัตน์” นั้นเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการผสมผสานความเป็นสากลและท้องถิ่น ซึ่งในบทความก็ได้ชี้ให้เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาแต่ครั้งอดีต และพยายามอธิบายว่าความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงคงคาจะเป็นการสร้างโลกาเทศาภิวัตน์ในโลกปัจจุบันด้อย่างไร ผ่านการประนีประนอม ปรับปรน และ เชื่อมโยง เพื่อจุดเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในมิติเชิงเศรษกิจ การเมือง และสังคม &nbsp;</p> <p>เช่นเดียวกัน บทความเรื่อง <strong>การทูตเชิงวัฒนธรรม</strong><strong>: </strong><strong>โยคะเพื่อการดูแลสุขภาพในประเทศไทย</strong> โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ก็พูดถึงความเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรรมอินเดียในไทยผ่านศาสตร์ทางจิตวิญญาณอย่างโยคะ โดยให้ความสำคัญแก่โยคะในฐานะศาสตร์แห่งสุขภาพและในฐานะการทูตทางวัฒนธรรมของอินเดียที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก</p> <p>จากนั้น ธนเชษฐ วิสัยจร ก็พาเราไปสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและลาว ผ่านบทความเรื่อง <strong>ความท้าทายและโอกาส</strong><strong>: </strong><strong>ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับอิเดียตั้งแต่ยุคปลดปล่อยอาณานิยมมาจนถึงสมัยแห่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19</strong> โดย โดยวิเคราะห์ถึง ความท้าทายและโอกาสในการสานสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ต่างกันไปในกระแสการเมืองโลก บทความชิ้นนี้ก็ชี้ให้เห็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสระหว่างกันในอนาคตด้วยความใกล้ชิดทางอารยธรรมและศาสนา ตลอดจนนโยบายทางการเมืองและความร่วมมือในแบบพหุภาคีและทวิภาคี</p> <p>ท้ายที่สุด บทความ <strong>พลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศสิงคโปร์ </strong>ของ รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข ก็ฉายภาพให้เห็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่สัมพันธ์กับเงื่อนไขเชิงเศรษฐกิจ โดยชี้ให้เห็นแนวทางการป้องกันการทุจริตที่ปรับแปลี่ยนไปตามพลวัตทางเศรษฐกิจการเมืองตามแต่นโยบายในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่สมัยของนายกรัฐมนตรีลี กวน ยิว ไปจนถึงนายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง &nbsp;บทความชิ้นนี้เสนอว่า ความยืดหยุ่นทางนโนบายและการดำเนินงานอย่างเอาจริงเอาจังเป็นเวลาต่อเนื่องได้ ส่งผลให้เกิดการสั่งสมของค่านิยมและแนวปฏิบัติที่ต้านการทุจริตขึ้นในสังคมสิงคโปร์ อันสัมฤทธิ์กลายเป็นวิถีที่นำพาให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสเป็นอันดับต้นๆของโลก</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 เอเชียปริทัศน์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/245914 Language and politics: A case study of Punjabi 2021-12-23T14:38:31+07:00 ซิมมี่ อุปรา oupra@hotmail.com <p>The article “Language and Politics: A Case Study of Punjabi Language aims to present the social situation, culture and political factors that influence Punjabi language. The study involved interviews of informants, documents study and analysis based on the political situation that had happened in the area of the greater Punjab until today. The result is descriptively presented.&nbsp;</p> <p>It was found that Punjabi or the language of Punjab originated in the sociocultural area of greater India prior to the British rule. The Punjab in greater India extends from the Punjab state in India to the Punjab in Pakistan. Two different alphabets are used which are Gurumukhi in India’s Punjab and Shahmukhi in Pakistan’s Punjab. &nbsp;&nbsp;The vocabulary used are mainly from Sanskrit, Persian and Urdu.</p> <p>Politics was the main social factor that influenced the role of Punjabi both in India and in Pakistan. The status of the language changes in accordance to the changing socio-political situations of both countries.&nbsp; The article presents the status of the language in 4 main timelines: the status of Punjabi in greater India, Punjabi under the British Rule, Punjabi after the annexation with the British Empire and Punjabi after the Partition of India and Pakistan.</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/249529 Glocalised Tourism in the Mekong Ganga Cooperation 2021-12-23T14:38:34+07:00 Piyanat Soikham piyanat.s@ubu.ac.th <p><strong>&nbsp;</strong>The engagement of India in the Mekong sub-region, under the Mekong Ganga Cooperation (MGCs), aims at developing and leveraging inter-regional tourism. This combination between tourism and international relations could be regarded as the process of Glocalsation. Thus, this paper focuses on studying the Glocalised Tourism in the Mekong Ganga Cooperation. It uses a documentary research with a systematic review of related documents during 2000-2021. The paper found that there are five significant programs on tourism cooperation. First, institutionalization of tourism. Second, promotion of tourism awareness. Third, encouraging Buddhist tourism. Forth, supporting studies in tourism. Last, physical connectivity for tourism. These five programs are a result of Glocalisation as all MGC’s members have integrated localisation with globalisation by compromising, customising and connecting among them. This glocalisation leads to the changes in economic, political and social spheres.</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/249009 Cultural Diplomacy: Yoga for Health Care in Thailand 2021-12-23T14:38:38+07:00 sirisup sihawong sirisup.s@ubu.ac.th <p>Cultural Diplomacy is one of the key components of foreign policy in the age of mass communication, global trade and tourism. Cultural Diplomacy educates people about value, culture, tradition and national heritage.&nbsp; Yoga is an ancient Indian culture that people around the world use yoga for health care, health promotion, health protection, therapy and rehabilitation. &nbsp;According to documentary evidences, yoga has become the health care culture in Thailand for more than two hundred years. At present, yoga is one of most famous alternative medicines for people in Thailand. This article aims to present the history of yoga, the spread of Yoga in Thailand, yoga for health care in Thailand &nbsp;and methods to integrate &nbsp;yoga &nbsp;for &nbsp;health care and other dimensions in the future. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/248918 Challenges and opportunities: The relations between Lao People’ s Democratic Republic (PDR) and India from the decade of decolonisation to the COVID 19 pandemic 2021-12-23T14:38:39+07:00 Thanachate Wisaijorn thanachatew@gmail.com <p>This article discusses the international relations between Lao People’s Democratic Republic (PDR) and India from the time of decolonisation to the present era in which the COVID 19 pandemic unavoidably affects the international politics. Focusing on the Lao state, this article looks at the ways in which the foreign policy towards India was formulated. The methods employed in this research are document analysis as it aims to pioneer the exploration of the challenges and opportunities that arose in the time of independence from the late 1940s towards the early 1950s. The term challenge refers to the situation that impedes and hinders the bilateral relations of the Lao and Indian state. Meanwhile, opportunity is the situation that is likely to open the room for bilateral cooperation. The first phase of the analysis is when India gained independence in 1947 and the Lao people established their own national state for the first time in 1954 as the Kingdom of Laos. During the peak time of the Cold War, both India and the Kingdom of Laos tried to be neutral but the two states faced different situations. While India sided herself with the Non-Alignment Movement (NAM), the territory of the Laos became the brutal battleground of the Cold War conflicts. The establishment of the communist state of Lao PDR in 1975 marks the second phase of the analysis in this article. It looks at how the foreign policy of Lao PDR towards India developed and it could be described that Lao PDR was more interested in establishing the instate-state relations with other socialist states, especially those in the Soviet camp. In 1989 when the Cold War conflict was over, Lao PDR was more opened to other non-communist and communist states which include India and this is the third section of this article. The fourth phase of the analysis is the year 2009 as Lao PDR hosted the international sports event of SEA Games for the first time in her modern history. This period is the important turning point because China became more influential in the economic development of Lao PDR. Therefore, to look at how the policy towards India is formulated is worth analysing. The understanding of the challenges and opportunities in Indian-Lao <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>relations from 2009 to 2021 which is the time of COVID 19 pandemic is crucial. A number of vaccines from COVAX facility, produced in India, are reported to be given to Lao PDR and that could possibly be a sign of friendly relationship of the two states according to World Health Organization (WHO). Accordingly, such understanding helps foresee to the relations of two states in the future. In the past, there were obstacles due to changes in global geopolitics such as the ideological stance of Lao PDR during the Cold War that hindered her relations with other non-communist states.&nbsp; Recently, Lao PDR has had closer economic relations with China. However, this article argues there is always a room for positive relations between Lao PDR and India, as the former was very much culturally influenced by the latter, especially in terms of religion and civilisation. During the Cold War, the two never really had ideological clash as India was a member of NAM. Recently, Lao PDR has also supported India’s position in international organization. In the future, Lao PDR will still be friendly to India both through bilateral and multilateral mechanism.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>&nbsp;</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/247019 Economic and Political Structure and Anti-Corruption in Singapore. 2021-12-23T14:38:39+07:00 rungnapa yanyongkasemsuk yrungnapa2002@hotmail.com <p>This research aimed to study the political economy of anti-corruption in Singapore during Prime Minister Lee Kuan Yew, Goh Jok Tong and Lee Hsien Loong, and the effects of the political economic structural change of anti-corruption in Singapore. Research data collection was documentary research, an analyzed through political economy analytical framework. The research results showed that establishing the measures, mechanisms and cultures in fighting against corruption including changing in attitudes and behaviors of people since Prime Minister Lee Kuan Yew were vital foundations for the restructuring, processes and mechanisms of effective anti-corruption. show that corruption is a high-risk action. These actions were part of nation-building and economic development of Singapore. Later, in the period of Prime Minister Goh Jok Tong and Lee Hsien Loong, they continued to pursue intensive action from Lee Kuan Yew, including constantly modifying to keep various mechanisms and measures up to date accordance to the change. The result of earnest commitment leads to an integrated solution of economic, political, legal, social and cultural problems together. This caused Singapore is ranked as one of the world's most transparent and highly competitive advantage country.&nbsp;</p> 2021-12-23T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2021 ASIA PARIDARSANA