ASIA PARIDARSANA https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>เป็นวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ และเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง</p> <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>เผยแพร่ใน 2 รูปแบบ <strong>รูปแบบที่ 1 การตีพิมพ์</strong> เริ่มเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2522 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2522) ออกเผยแพร่ราย 3 เดือน และในปี พ.ศ. 2545 – ปีปัจจุบันออกเผยแพร่ราย 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม) และอาจมีฉบับพิเศษปีละไม่เกิน 1 ฉบับ <strong>รูปแบบที่ 2 ระบบออนไลน์</strong> เผยแพร่บทความในระบบ ThaiJo2.0 (www.tci.thaijo.org) เริ่มในปี พ.ศ. 2560 ฉบับปีที่ 38 โดยตีพิมพ์บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอเชียศึกษาในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม และมิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>ยินดีพิจารณาบทความวิจัย (research article) บทความทางวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความปริทัศน์ (review article) และบทปริทัศน์หนังสือ (book review) ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาข้างต้น สามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ตลอดทั้งปี บทความที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการประเมินแบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน&nbsp;</p> <p>บทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์ใน <strong><em>เอเชียปริทัศน์ </em></strong>&nbsp;เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนบทความเท่านั้น ผู้พิมพ์และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความแต่อย่างใด</p> <p><strong>ลิขสิทธิ์วารสารและบทความเป็นของสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</strong></p> Institute of Asian Studies Chulalongkorn University en-US ASIA PARIDARSANA 0125-3638 บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเอเชียศึกษา ดูตัวอย่างอื่นประกอบ Thai Y Series for development guidelines towards soft power policies. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/269418 <p>This study was conducted in conformity to the qualitative research approach, using textual analysis and in-depth interview. It was aimed at gaining lesson-learned about soft power policies in foreign countries and suggestions for developing similar policies in Thailand with special emphasis on Thai Y series.</p> <p>The results show that Japan, and South Korea achieve outstanding performances in terms of soft power. South Korea, however, becomes an exemplar of soft power in the mode of entertainment diplomacy. Thailand has decided to follow the same path as shown in the 3rd Film and Video Promotion Strategies. Even so, it turned out to be unsuccessful due to the lack of appropriate actions. As for the development of Thai Y series as a soft power resource, stakeholders must bear in mind the significance of both textual and contextual factors. Textual factors involve actors and plots, while contextual factors cover a fan club, digital communication, and mixed media communication. There is also a matter of ecosystem which requires tight cooperation among the state, private, and people based on the given concept of Thai soft power.</p> Prakaikavin Srijinda Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-22 2024-03-22 44 2 1 38 10.14456/ajar.2023.6 The Hangzhou Asian Games: Soft Power, Sport Diplomacy, and International Communication https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/270459 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;The objective of this study is to investigate 1) China's use of soft power through the international Hangzhou Asian Games. 2) International sports diplomacy strategy used by China during the Hangzhou Asian Games. 3) Communication format and content in building the nation image and national branding of China's Hangzhou city at the international level. 4) Compare China's use of soft power, sports diplomacy, and international communication through Hangzhou Asian Games. The study used qualitative research methods by summarizing issues from research, academic articles and related documents in both Thai and English.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;The research found that 1) The People's Republic of China (PRC) uses soft power through sports development and organizing sports mega-events to build a new nation, communicate a national image of the country to the world, reflect the representation of the nation through athletes. PRC realizes that sports development will help create economic value and is a demonstration of political power and global stance. 2) PRC uses public diplomacy to increase its investment budget and aim to become the world's leading sports country by 2050. 3) PRC has also used international communication strategies through the organization of Chinese sports mega-events until the Hangzhou Asian Games. The Chinese government has used an integrated strategy to develop China's sports ecosystem in order to gain acceptance from Western countries on the world. 4) The Hangzhou Asian Games are organized under the concept of creating a digital and innovative city image for Hangzhou. However, After COVID-19 situation The Chinese government tends to be less interested in developing sports through organizing world-class sports mega-events.</p> Teerati Banterng Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-22 2024-03-22 44 2 39 73 10.14456/ajar.2023.7 Alternative Medicine: Ayurvedic Medicine https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/270266 <p>The present health problems were complicated due to social and environmental change; higher aging populations; and global problems with population diagnosed with non -communicable diseases (NCD) rising.</p> <p> Alternative medicine proposed other methods to improve people's health and it was well recognized globally. The objectives of this review article were to review the body of knowledge and research related to Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine was an alternative treatment regulated by the standards practiced by the World Health Organization. The data were collected from both Thai and English books, textbooks, documents, and research related to alternative medicines and Ayurvedic medicine from Thai and international research databases and the systematic review process was employed to propose the application of Ayurveda in Thailand.</p> <p>The results of the study found that Ayurvedic medicine was an alternative medicine based on the concept of health care by balancing the body, mind, and lifestyle and proper eating. Ayurveda in the dimensions of health promotion and disease prevention was potential and could be an alternative in promoting health, preventing disease, and promoting quality of life for people. Guidelines for the application of Ayurveda in Thailand were based on scientific principles and medical safety i.e., oil massage and warm oil dripping promote health relieve stress, and soothe muscle aches and headaches. In addition, adjusting lifestyle and eating to be consistent with the seasons and daily lifestyle helped health promotion. However, caution must be exercised regarding toxic substances and mineral-derived medicinal preparations, and clinical research on the effects of Ayurvedic medicine is limited and insufficient. </p> Sirisup sihawong Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-22 2024-03-22 44 2 74 98 10.14456/ajar.2023.8 Thai Cuisine as a Soft Power Resource for Tourism Promotion https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/270366 <p><u>Promoting cultural and health-oriented tourism is a strategic approach that Thailand should prioritize and utilize as a primary mechanism for being a global tourist destination which would serve to mitigate the impact of revenue loss caused by the COVID-19. This article investigates potential of Thai cuisine and related policies to address and revitalize Thailand's tourism sector so that there will be appropriate preparation for the upcoming challenges. To do so, the author provides policy recommendations and legal changes, such as amendment of the Health Business Establishments Act to allow other businesses promoting Thai identity to cooperate with health establishments or amendment of the Sanatoriums Act to allow health businesses to operate within other businesses. Moreover, the author discusses tax-related issues to supplement the guidelines. They are at the very end of this article.</u></p> Phruk Chantanaroj Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-22 2024-03-22 44 2 99 132 10.14456/ajar.2023.9 Introduction https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/272094 <p>ซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นวาระเร่งด่วนหลังจากรัฐบาลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในเดือนกันยายน 2566 โดยคณะกรรมการชุดนี้กำกับดูแลอนุกรรมการ 11 สาขา ประกอบไปด้วยเฟสติวัล อาหาร ท่องเที่ยว ภาพยนตร์ กีฬา ศิลปะ เกม แฟชั่น ออกแบบ ดนตรี และหนังสือ งบประมาณผลักดันอยู่ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท คาดว่า การทำงานของอนุกรรมการแต่ละสาขาจะนำไปสู่ความนิยมไทยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการในต่างแดน</p> <p>เพื่อเสริมความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะการบริหารเสน่ห์วัฒนธรรม วารสารเอเชียปริทัศน์เลือกนำเสนอบทความภายใต้แก่นทฤษฎีทางอำนาจ มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 เรื่อง แต่ละเรื่องมุ่งเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการจัดการซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นมากกว่าการส่งเสริมการผลิต บทความเรื่อง “ซีรีส์วายไทยกับแนวทางการพัฒนาสู่ซอฟต์พาวเวอร์” ชี้ให้เห็นปัจจัยสำคัญของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมปัจจัยด้านเนื้อหาบันเทิงและสภาพแวดล้อมของผู้ชม ใช้กรณีศึกษาซีรีส์วายอันเป็นงานขึ้นชื่อของไทย บทความเรื่อง “การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์หางโจว: อำนาจละมุน การทูตกีฬา และการสื่อสารระหว่างประเทศ” ได้วิเคราะห์แบบอย่างการสื่อสารภาพลักษณ์ผ่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่หางโจวจนทำให้เห็นว่า ซอฟต์พาวเวอร์นำไปสู่การจัดงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรและสร้างผลลัพธ์ลักษณะใด บทความเรื่อง “การแพทย์ทางเลือก: การแพทย์อายุรเวท” ฉายภาพทุนวัฒนธรรมการแพทย์แบบอายุรเวทซึ่งแตกต่างจากการแพทย์สมัยใหม่ในด้านปรัชญาการดูแลรักษา แต่กลับเป็นที่ต้องการในหมู่ประชากรรุ่นปัจจุบัน ทำให้ทุนวัฒนธรรมนี้คงความพิเศษสำหรับเติมเต็มภารกิจซอฟต์พาวเวอร์ให้แข็งแกร่ง สุดท้าย บทความเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อาหารไทยในฐานะทรัพยากร Soft Power” อธิบายแนวทางสื่อสารเสน่ห์อาหารของไทยผ่านสื่อผสมร่วมกับการจัดการด้านกฎหมายที่จะเอื้อความร่วมมือระหว่างภาคส่วนสำคัญ</p> ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ Copyright (c) 2024 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-03-22 2024-03-22 44 2