[1]
รัตนวิไลร. 2014. บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Review Journal. 6, 1 (Jun. 2014), 255-257.