[1]
แสงวิเชียรพ., กำแพงเพชรม., คำสุขแ., สัณหภักดีบ., งามกมลช. and รัตนปริญญานุกูลก. 2018. A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. Business Review Journal. 10, 1 (Sep. 2018), 191-206.