[1]
แสงวิเชียร พ., กำแพงเพชร ม., คำสุข แ., สัณหภักดี บ., งามกมล ช. and รัตนปริญญานุกูล ก. 2018. A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. Business Review Journal. 10, 1 (Sep. 2018), 191–206.