[1]
งามกมลช. 2013. บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. Business Review Journal. 5, 1 (Jun. 2013), 151-164.