[1]
จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ. 2018. Action Research in Information System Research. Business Review Journal. 10, 2 (Dec. 2018), 249-264.