[1]
อรุณรัศมีเรือง ศ., ภู่ตระกูล พ., อุดมทรัพย์ ร., รัตนวิไล ร., รุ่งเรือง ศ. and ปิ่นเจริญ ส. 2019. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Review Journal. 11, 2 (Dec. 2019), 232–246.