[1]
บุญมีสุวรรณช. 2019. Big Data กับการบริหารในยุคปัจจุบัน. Business Review Journal. 11, 1 (Jun. 2019), 1-4.