[1]
กำแพงเพชรม., ธรรมอภิพลส. and สังข์รักษาน. 2019. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal. 11, 1 (Jun. 2019), 262-275.