[1]
กำแพงเพชร ม., ธรรมอภิพล ส. and สังข์รักษา น. 2019. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. Business Review Journal. 11, 1 (Jun. 2019), 262–275.