[1]
จอนจวบทรงล. and ธรรมบุญวริศณ. 2019. Digital Business Transformation before Disruption. Business Review Journal. 11, 2 (Dec. 2019), 216-231.