[1]
ยอดนิล จ. 2022. การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting. Business Review Journal. 14, 1 (Jun. 2022), 577.