(1)
สุรีรัตน์ ช.; ระบอบ ช.; ภู่ตระกูล พ.; วรรณกูล พ.; โพชะนิกร พ. The Use of Technology in Customer Relationship Management and Supply Chain. bus. rev. j. 2017, 9, 231-248.