(1)
ฟูกิจกาญจน์โ.; งามกมลช.; ละอองนวลป. The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd. bus. rev. j. 2016, 8, 155-166.