(1)
แสงวิเชียรพ.; กำแพงเพชรม.; คำสุขแ.; สัณหภักดีบ.; งามกมลช.; รัตนปริญญานุกูลก. A Business Plan for Creating Value-Added of Snake-Skined Gourami Processing towards Customers’ Needs. bus. rev. j. 2018, 10, 191-206.