(1)
แสงวิเชียร พ.; กำแพงเพชร ม.; คำสุข แ.; สัณหภักดี บ.; งามกมล ช.; รัตนปริญญานุกูล ก. A Business Plan for Creating Value-Added of Snake-Skined Gourami Processing towards Customers’ Needs. bus. rev. j. 2018, 10, 191-206.