(1)
งามกมลช. บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. bus. rev. j. 2013, 5, 151-164.