(1)
จอนจวบทรง ล.; ธรรมบุญวริศ ณ. Action Research in Information System Research. bus. rev. j. 2018, 10, 249-264.