(1)
ปิ่นเจริญส. ส่วนท้ายเล่ม. bus. rev. j. 2018, 10, 301-312.