(1)
อรุณรัศมีเรือง ศ.; ภู่ตระกูล พ.; อุดมทรัพย์ ร.; รัตนวิไล ร.; รุ่งเรือง ศ.; ปิ่นเจริญ ส. Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. bus. rev. j. 2019, 11, 232-246.