(1)
สัทธาฉัตรมงคลน.; เจริญวิศาลเ.; ศิริวงศ์พ. The Development Guidelines for Human Capital of Operation Level Staff in Mice Industry. bus. rev. j. 2019, 11, 146-162.