(1)
กำแพงเพชรม.; ธรรมอภิพลส.; สังข์รักษาน. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. bus. rev. j. 2019, 11, 262-275.