(1)
กำแพงเพชร ม.; ธรรมอภิพล ส.; สังข์รักษา น. Agripreneurship Characteristics in Green Agribusiness. bus. rev. j. 2019, 11, 262-275.