(1)
จอนจวบทรงล.; ธรรมบุญวริศณ. Digital Business Transformation before Disruption. bus. rev. j. 2019, 11, 216-231.