(1)
จอนจวบทรง ล.; ธรรมบุญวริศ ณ. Digital Business Transformation before Disruption. bus. rev. j. 2019, 11, 216-231.