(1)
เพ็งจันทร์พ.; ตั้งปรีชาพาณิชย์ป.; บุญวงศ์ม.; รัฐรวีฐากรณ์ธ. Factors Model Influencing Competitive Advantage of Thai Palm Oil Industry. bus. rev. j. 2019, 11, 87-105.