(1)
โชติช่วงส.; อ่อนเกลี้ยงก.; ช่วยปะทิวเ.; เกตุแก้วจ.; ห่อหุ้มณ.; หยูทองคำด.; เดชาป. The Lifestyle That Influencing the Behavior of Using Car Care Service in Shopping Mall, Mueang, Suratthani Province. bus. rev. j. 2019, 11, 121-134.