(1)
ทองรอดว. โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. bus. rev. j. 2020, 12, 1-6.