(1)
ยอดนิล จ. . การบัญขีเฉพาะกิจการ Specialized Entities’s Accounting. bus. rev. j. 2022, 14, 577.