เอื้อสุนทรวัฒนาพ. (2017). บทบาทของผู้นำในการบริหารธุรกิจ. Business Review Journal, 9(2), 1-6. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117803