กำแพงเพชร ม., & ธรรมอภิพล ส. (2017). Environmental Management For Sustainable Development based On Projects Initiated By His Majesty King. Business Review Journal, 9(2), 191–200. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117923