ระบอบ ช., สุรีรัตน์ ช., ภู่ตระกูล พ., วรรณกูล พ., & เหล็กนวลชูสิน อ. (2017). Industrial Deveopment to 4.0. Business Review Journal, 9(2), 249–267. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/117936