คำสุขแ., เตียงธวัชป., ทวินันท์ก., ธรรมพัฒนากูลม., & ยิ้มศิริส. (2017). Supply Chain Management, Innovation Capability and Learning Organization Affecting Organization Performance of Thai Auto Parts Industry. Business Review Journal, 9(1), 125-142. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/120878