ชะมารัมย์ส., ทรัพย์สินจ., & สุขตามว. (2017). Book Review: Workplace Romance การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจ. Business Review Journal, 9(1), 291-294. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/121590