ฟูกิจกาญจน์โ., งามกมลช., & ละอองนวลป. (2016). The Leadership of Employees in Management-Level: Case Study: Real Soluplus Co., Ltd. Business Review Journal, 8(1), 155-166. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/129760