ราชสุขค., แจ้งเจนกิจช., & หาญสันติท. (2014). Factor Effecting Project Feasibility of Cement Transportation Service for Xayaburi Hydro Power Plant of MIB Holding Co., Ltd. Business Review Journal, 6(1), 141-154. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143769