คำสุข แ., & กำแพงเพชร ม. (2014). Industrial Organizational Human Resource Risk Management. Business Review Journal, 6(1), 229–242. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143776