รัตนวิไลร. (2014). บทวิจารณ์หนังสือ: มองโลกแบบวิกรม AEC คนไทยได้หรือเสีย !. Business Review Journal, 6(1), 255-257. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/143778