โจนส์พ. (2018). สังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ. Business Review Journal, 10(1), 1-6. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/144822