แสงวิเชียร พ., กำแพงเพชร ม., คำสุข แ., สัณหภักดี บ., งามกมล ช., & รัตนปริญญานุกูล ก. (2018). A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. Business Review Journal, 10(1), 191–206. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064