งามกมลช. (2013). บทวิจารณ์หนังสือ: คำสอนจากนายห้าง เทียม โชควัฒนา. Business Review Journal, 5(1), 151-164. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/156676